Đọc Truyện Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi [ Phần 5 ] - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi [ Phần 5 ]

Tác giả: Natsuki1865

Đọc Truyện

Tiếp tục phần 5 nà~~~~

Danh sách Chap

Chương 801: Ước chiến (4)

Chương 802: Ước chiến (5)

Chương 803: Ước chiến (6)

Chương 804: Ước chiến (7)

Chương 805: Ước chiến (8)

Chương 806: Ước chiến (9)

Chương 807: Một kiếm kinh người (1)

Chương 808: Một kiếm kinh người (2)

Chương 809: Một kiếm kinh người (3)

Chương 810: Một kiếm kinh người (4)

Chương 811: Một kiếm kinh người (5)

Chương 812: Một kiếm kinh người (6)

Chương 813: Một kiếm kinh người (7)

Chương 814: Một kiếm kinh người (8)

Chương 815: Một kiến kinh người (9)

Chương 816: Một kiếm kinh người (10)

Chương 817: Dạ Vô Trần xuất hiện (1)

Chương 818: Dạ Vô Trần xuất hiện (2)

Chương 819: Dạ Vô Trần xuất hiện (3)

Chương 820: Dạ Vô Trần xuất hiện (4)

Chương 821: Dạ Vô Trần xuất hiện (5)

Chương 822: Dạ Vô Trần xuất hiện (6)

Chương 823: Dạ Vô Trần xuất hiện (7)

Chương 824: Dạ Vô Trần xuất hiện (8)

Chương 825: Dạ Vô Trần xuất hiện (9)

Chương 826: Dạ Vô Trần xuất hiện (10)

Chương 827: Tỷ thí tinh thần lực (1)

Chương 828: Tỷ thí tinh thần lực (2)

Chương 829: Tỷ thí tinh thần lực (3)

Chương 830: Tỷ thí tinh thần lực (4)

Chương 831: Tỷ thí tinh thần lực (5)

Chương 832: Tỷ thí tinh thần lực (6)

Chương 833: Thiên giai trung cấp, phu thê gặp nhau (1)

Chương 834: Thiên giai trung cấp, phu thê gặp nhau (2)

Chương 835: Thiên giai trung cấp, phu thê gặp nhau (3)

Chương 836: Thiên giai trung cấp, phu thê gặp nhau (4)

Chương 837: Thiên giai trung cấp, phu thê gặp nhau (5)

Chương 838: Thiên giai trung cấp, phu thê gặp nhau (6)

Chương 839: Thiên giai trung cấp, phu thê gặp nhau (7)

Chương 840: Thiên giai trung cấp, phu thê gặp nhau (8)

Chương 841: Thiên giai trung cấp, phu thê gặp nhau (9)

Chương 842: Thiên giai trung cấp, phu thê gặp nhau (10)

Chương 843: Thiên giai trung cấp, phu thê gặp nhau (11)

Chương 844: Thiên giai trung cấp, phu thê gặp nhau (12)

Chương 845: Thiên giai trung cấp, phu thê gặp nhau (13)

Chương 846: Thiên giai trung cấp, phu thê gặp nhau (14)

Chương 847: Kết thúc, rời đi (1)

Chương 848: Kết thúc, rời đi (2)

Chương 849: Kết thúc, rời đi (3)

Chương 850: Kết thúc, rời đi (4)

Chương 851: Kết thúc, rời đi (5)

Chương 852: Kết thúc, rời đi (6)

Chương 853: Kết thúc, rời đi (7)

Chương 854: Kết thúc, rời đi (8)

Chương 855: Người thân gặp nhau (1)

Chương 856: Người thân gặp nhau (2)

Chương 857: Người thân gặp nhau (3)

Chương 858: Người thân gặp nhau (4)

Chương 859: Người thân gặp nhau (6)

Chương 860: Người thân gặp nhau (7)

Chương 861: Người thân gặp nhau (8)

Chương 862: Người thân gặp nhau (9)

Chương 863: Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch mất tích (1)

Chương 864: Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch mất tích (2)

Chương 865: Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch mất tích (3)

Chương 866: Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch mất tích (4)

Chương 867: Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch mất tích (5)

Chương 868: Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch mất tích (6)

Chương 869: Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch mất tích (7)

Chương 870: Vạch trần thân phận (1)

Chương 871: Vạch trần thân phận (2)

Chương 872: Vạch trần thân phận (3)

Chương 873: Vạch trần thân phận (4)

Chương 874: Vạch trần thân phận (5)

Chương 875: Vạch trần thân phận (6)

Chương 876: Vạch trần thân phận (7)

Chương 877: Vạch trần thân phận (8)

Chương 878: Đột phá cảnh giới chân nguyên (1)

Chương 879: Đột phá cảnh giới chân nguyên (2)

Chương 880: Đột phá cảnh giới chân nguyên (3)

Chương 881: Đột phá cảnh giới chân nguyên (4)

Chương 882: Đột phá cảnh giới chân nguyên (5)

Chương 883: Đột phá cảnh giới chân nguyên (6)

Chương 884: Đột phá cảnh giới chân nguyên (7)

Chương 885: Huynh đệ tranh chấp (1)

Chương 886: Huynh đệ tranh chấp (2)

Chương 887: Huynh đệ tranh chấp (3)

Chương 888: Huynh đệ tranh chấp (4)

Chương 889: Huynh đệ tranh chấp (5)

Chương 890: Huynh đệ tranh chấp (6)

Chương 891: Gặp lại Bắc Quân (1)

Chương 892: Gặp lại Bắc Quân (2)

Chương 893: Gặp lại Bắc Quân (3)

Chương 894: Gặp lại Bắc Quân (4)

Chương 895: Gặp lại Bắc Quân (5)

Chương 896: Gặp lại Bắc Quân (6)

Chương 897: Hậu quả khi phản bội (1)

Chương 898: Hậu quả khi phản bội (2)

Chương 899: Bắc Quân đau (1)

Chương 900: Bắc Quân đau (2)

Chương 901: Bắc Quân đau (3)

Chương 902: Bắc Quân đau (4)

Chương 903: Bắc Quân đau (5)

Chương 904: Bắc Quân đau (6)

Chương 905: Phượng Kinh Thiên si tình (1)

Chương 906: Phượng Kinh Thiên si tình (2)

Chương 907: Phượng Kinh Thiên si tình (3)

Chương 908: Phượng Kinh Thiên si tình (4)

Chương 909: Trung Hoa, Mộ gia gặp nguy (1)

Chương 910: Trung Hoa, Mộ gia gặp nguy (2)

Chương 911: Trung Hoa, Mộ gia gặp nguy (3)

Chương 912: Trung Hoa, Mộ gia gặp nguy (4)

Chương 913: Trung Hoa, Mộ gia gặp nguy (5)

Chương 914: Không biết nhìn người (1)

Chương 915: Không biết nhìn người (2)

Chương 916: Không biết nhìn người (3)

Chương 917: Các thế lực lớn tới cửa (1)

Chương 918: Các thế lực lớn tới cửa (2)

Chương 919: Các thế lực lớn tới cửa (3)

Chương 920: Các thế lực lớn tới cửa (4)

Chương 921: Các thế lực lớn tới cửa (5)

Chương 922: Các thế lực lớn tới cửa (6)

Chương 923: Các thế lực lớn tới cửa (7)

Chương 924: Các thế lực lớn tới cửa (8)

Chương 925: Dạ Vô Trần xuất hiện (1)

Chương 926: Dạ Vô Trần xuất hiện (2)

Chương 927: Dạ Vô Trần xuất hiện (3)

Chương 928: Dạ Vô Trần xuất hiện (4)

Chương 929: Dạ Vô Trần xuất hiện (5)

Chương 930: Dạ Vô Trần xuất hiện (6)

Chương 931: Dạ Vô Trần xuất hiện (7)

Chương 932: Dạ Vô Trần xuất hiện (8)

Chương 933: Dạ Vô Trần xuất hiện (9)

Chương 934: Hiểu lầm (1)

Chương 935: Hiểu lầm (2)

Chương 936: Hiểu lầm (3)

Chương 937: Hiểu lầm (4)

Chương 938: Hiểu lầm (5)

Chương 939: Hiểu lầm (6)

Chương 940: Hiểu lầm (7)

Chương 941: Hiểu lầm (8)

Chương 942: Hiểu lầm (9)

Chương 943: Ngươi là Mộ Như Nguyệt (1)

Chương 944: Ngươi là Mộ Như Nguyệt (2)

Chương 945: Ngươi là Mộ Như Nguyệt (3)

Chương 946: Ngươi là Mộ Như Nguyệt (4)

Chương 947: Ngươi là Mộ Như Nguyệt (5)

Chương 948: Ngươi là Mộ Như Nguyệt (6)

Chương 949: Ngươi là Mộ Như Nguyệt (7)

Chương 950: Đi Hạ gia (1)

Chương 951: Đi Hạ gia (2)

Chương 952: Đi Hạ gia (3)

Chương 953: Đi Hạ gia (4)

Chương 954: Đi Hạ gia (5)

Chương 955: Đi Hạ gia (6)

Chương 956: Đi Hạ gia (7)

Chương 957: Đi Hạ gia (8)

Chương 958

Chương 959: Một nhà đoàn tụ (1)

Chương 960: Một nhà đoàn tụ (2)

Chương 961: Một nhà đoàn tụ (3)

Chương 962: Một nhà đoàn tụ (4)

Chương 963: Một nhà đoàn tụ (5)

Chương 964: Một nhà đoàn tụ (6)

Chương 965: Một nhà đoàn tụ (7)

Chương 966: Một nhà đoàn tụ (8)

Chương 967: Một nhà đoàn tụ (9)

Chương 968: Một nhà đoàn tụ (10)

Chương 969: Trở về (1)

Chương 970: Trở về (2)

Chương 971: Trở về (3)

Chương 972: Trở về (4)

Chương 973: Trở về (5)

Chương 974: Trở về (6)

Chương 975: Trở về (7)

Chương 976: Trở về (8)

Chương 977: Đột phá cảnh giới linh nguyên (1)

Chương 978: Đột phá cảnh giới linh nguyên (2)

Chương 979: Đột phá cảnh giới linh nguyên (3)

Chương 980: Đột phá cảnh giới linh nguyên (4)

Chương 981: Đột phá cảnh giới linh nguyên (5)

Chương 982: Đột phá cảnh giới linh nguyên (6)

Chương 983: Đột phá cảnh giới linh nguyên (7)

Chương 984: Đan dược Đỉnh Thiên Giai (1)

Chương 985: Đan dược Đỉnh Thiên Giai (2)

Chương 986: Đan dược Đỉnh Thiên Giai (3)

Chương 987: Đan dược Đỉnh Thiên Giai (4)

Chương 988: Đan dược Đỉnh Thiên Giai (5)

Chương 989: Đan dược Đỉnh Thiên Giai (6)

Chương 990: Người yêu nàng nhất là hắn (1)

Chương 991: Người yêu nàng nhất là hắn (2)

Chương 992: Người yên nàng nhất là hắn (3)

Chương 993: Người yêu nàng nhất là hắn (4)

Chương 994: Người yêu nàng nhất là hắn (5)

Chương 995: Người yêu nàng nhất là hắn (6)

Chương 996: Tử Thiên Cảnh gặp nguy (1)

Chương 997: Tử Thiên Cảnh gặp nguy (2)

Chương 998: Tử Thiên Cảnh gặp nguy (3)

Chương 999: Gặp nhau (1)

Chương 1000 - 1004: Gặp nhau (2-6)