Đọc Truyện Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi [ Phần 4 ] - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi [ Phần 4 ]

Tác giả: Natsuki1865

Đọc Truyện

Tiếp tục phần 4 nà~~~~

Danh sách Chap

Chương 601: Xuất phát đến Âu Dương gia (8)

Chương 602: Xuất phát đến Âu Dương gia (9)

Chương 603: Xuất phát đến Âu Dương gia (10)

Chương 604: Xuất phát đến Âu Dương gia (11)

Chương 605: Xuất phát đến Âu Dương gia (12)

Chương 606: Xuất phát đến Âu Dương gia (13)

Chương 607: Đông Phương Tuấn nghẹn khuất (1)

Chương 608: Đông Phương Tuấn nghẹn khuất (2)

Chương 609: Đông Phương Tuấn nghẹn khuất (3)

Chương 610: Đông Phương Tuấn nghẹn khuất (4)

Chương 611: Đông Phương Tuấn nghẹn khuất (5)

Chương 612: Đông Phương Tuấn nghẹn khuất (6)

Chương 613: Đông Phương Tuấn nghẹn khuất (7)

Chương 614: Đông Phương Tuấn nghẹn khuất (8)

Chương 615: Đông Phương Tuấn nghẹn khuất (9)

Chương 616: Đông Phương Tuấn nghẹn khuất (10)

Chương 617: Dạ Vô Trần xấu không thể gặp người (1)

Chương 618: Dạ Vô Trần xấu không thể gặp người (2)

Chương 619: Dạ Vô Trần xấu không thể gặp người (3)

Chương 620: Dạ Vô Trần xấu không thể gặp người (4)

Chương 621: Dạ Vô Trần xấu không thể gặp người (5)

Chương 622: Dạ Vô Trần xấu không thể gặp người (6)

Chương 623: Dạ Vô Trần xấu không thể gặp người (7)

Chương 624: Dạ Vô Trần xấu không thể gặp người (8)

Chương 625: Dạ Vô Trần xấu không thể gặp người (9)

Chương 626: Dạ Vô Trần xấu không thể gặp người (10)

Chương 627: Đưa nữ nhân cho Dạ Vô Trần (1)

Chương 628: Đưa nữ nhân cho Dạ Vô Trần (2)

Chương 629: Đưa nữ nhân cho Dạ Vô Trần (3)

Chương 630: Đưa nữ nhân cho Dạ Vô Trần (4)

Chương 631: Đưa nữ nhân cho Dạ Vô Trần (5)

Chương 632: Đưa nữ nhân cho Dạ Vô Trần (6)

Chương 633: Đưa nữ nhân cho Dạ Vô Trần (7)

Chương 634: Đưa nữ nhân cho Dạ Vô Trần (8)

Chương 635: Đưa nữ nhân cho Dạ Vô Trần (9)

Chương 636: Đưa nữ nhân cho Dạ Vô Trần (10)

Chương 637: Đột phá cảnh giới Địa nguyên (1)

Chương 638: Đột phá cảnh giới Địa nguyên (2)

Chương 639: Đột phá cảnh giới Địa Nguyên (3)

Chương 640: Đột phá cảnh giới Địa Nguyên (4)

Chương 641: Đột phá cảnh giới Địa Nguyên (5)

Chương 642: Đột phá cảnh giới Địa Nguyên (6)

Chương 643: Đột phá cảnh giới Địa Nguyên (7)

Chương 644: Đột phá cảnh giới Địa Nguyên (8)

Chương 645: Đột phá cảnh giới Địa Nguyên (9)

Chương 646: Đan dược sư thiên giai, lôi kiếp (1)

Chương 647: Đan dược sư thiên giai, lôi kiếp (2)

Chương 648: Đan dược sư thiên giai, lôi kiếp (3)

Chương 649: Đan dược sư thiên giai, lôi kiếp (4)

Chương 650: Đan dược sư thiên giai, lôi kiếp (5)

Chương 651: Đan dược sư thiên giai, lôi kiếp (6)

Chương 652: Đan dược sư thiên giai, lôi kiếp (7)

Chương 653: Đan dược sư thiên giai, lôi kiếp (8)

Chương 654: Đan dược sư thiên giai, lôi kiếp (9)

Chương 655: Đan dược sư thiên giai, lôi kiếp (10)

Chương 656: Đan dược sư thiên giai, lôi kiếp (11)

Chương 657: Gặp lại (1)

Chương 658: Gặp lại (2)

Chương 659: Gặp lại (3)

Chương 660: Gặp lại (4)

Chương 661: Gặp lại (5)

Chương 662: Gặp lại (6)

Chương 663: Rời đi (1)

Chương 664: Rời đi (2)

Chương 665: Rời đi (3)

Chương 666: Rời đi (4)

Chương 667: Rời đi (5)

Chươnh 668: Rời đi (6)

Chương 669: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ (1)

Chương 670: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ (2)

Chương 671: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ (3)

Chương 672: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ (4)

Chương 673: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ (5)

Chương 674: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ (6)

Chương 675: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ (7)

Chương 676: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ (8)

Chương 677: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ (9)

Chương 678: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ (10)

Chương 679: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ (11)

Chương 680: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ (12)

Chương 681: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ (13)

Chương 682: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ (14)

Chương 683: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ (15)

Chương 684: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ (16)

Chương 685: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ (17)

Chương 686: Cứu trị (1)

Chương 687: Cứu trị (2)

Chương 688: Cứu trị (3)

Chương 689: Cứu trị (4)

Chương 690: Cứu trị (5)

Chương 691: Cứu trị (6)

Chương 692: Cứu trị (7)

Chương 693: Cứu trị (8)

Chương 694: Cứu trị (9)

Chương 695: Cứu trị (10)

Chương 696: Cứu trị (11)

Chương 697: Đại hội bắt đầu, đan tháp bị khinh bỉ (1)

Chương 698: Đại hội bắt đầu, đan tháp bị khinh bỉ (2)

Chương 699: Đại hội bắt đầu, đan tháp bị khinh bỉ (3)

Chương 700: Đại hội bắt đầu, đan tháp bị khinh bỉ (4)

Chương 701: Đại hội bắt đầu, đan tháp bị khinh bỉ (5)

Chươnh 702: Đại hội bắt đầu, đan tháp bị khinh bỉ (6)

Chương 703: Đại hội bắt đầu, đan tháp bị khinh bỉ (7)

Chương 704: Đại hội bắt đầu, đan tháp bị khinh bỉ (8)

Chương 705: Nguy cơ, Bạch Trạch (1)

Chương 706: Nguy cơ, Bạch Trạch (2)

Chương 707: Nguy cơ, Bạch Trạch (3)

Chương 708: Nguy cơ, Bạch Trạch (4)

Chương 709: Nguy cơ, Bạch Trạch (5)

Chương 710: Nguy cơ, Bạch Trạch (6)

Chương 711: Nguy cơ, Bạch Trạch (7)

Chương 712: Nguy cơ, Bạch Trạch (8)

Chương 713: Nguy cơ, Bạch Trạch (9)

Chương 714: Nguy cơ, Bạch Trạch (10)

Chương 715: Nguy cơ, Bạch Trạch (11)

Chương 716: Ngàn năm tình thâm (1)

Chương 717: Ngàn năm tình thâm (2)

Chương 718: Ngàn năm tình thâm (3)

Chương 719: Ngàn năm tình thâm (4)

Chương 720: Ngàn năm tình thâm (5)

Chương 721: Ngàn năm tình thâm (6)

Chương 722: Mộ Như Nguyệt trở về (1)

Chương 723: Mộ Như Nguyệt trở về (2)

Chương 724: Mộ Như Nguyệt trở về (3)

Chương 725: Mộ Như Nguyệt trở về (4)

Chương 726: Mộ Như Nguyệt trở về (5)

Chương 727: Mộ Như Nguyệt trở về (6)

Chương 728: Mộ Như Nguyệt trở về (7)

Chương 729: Mộ Như Nguyệt trở về (8)

Chương 730: Tử Phượng chết, hồn phi phách tán (1)

Chương 731: Tử Phượng chết, hồn phi phách tán (2)

Chương 732: Tử Phượng chết, hồn phi phách tán (3)

Chương 733: Tử Phượng chết, hồn phi phách tán (4)

Chương 734: Tử Phượng chết, hồn phi phách tán (5)

Chương 735: Tử Phượng chết, hồn phi phách tán (6)

Chương 736: Tử Phượng chết, hồn phi phách tán (7)

Chương 737: Tử Phượng chết, hồn phi phách tán (8)

Chương 738: Tử Phượng chết, hồn phi phách tán (9)

Chương 739: Tử Phượng chết, hồn phi phách tán (10)

Chương 740: Tử Phượng chết, hồn phi phách tán (11)

Chương 741: Tử Phượng chết, hồn phi phách tán (12)

Chương 742: Tử Phượng chết, hồn phi phách tán (13)

Chương 743: Tử Phượng chết, hồn phi phách tán (14)

Chương 744: Tử Phượng chết, hồn phi phách tán (15)

Chương 745: Tử Phượng chết, hồn phi phách tán (16)

Chương 746: Thân thế Thánh Nguyệt phu nhân (1)

Chương 747: Thân thế Thánh Nguyệt phu nhân (2)

Chương 748: Thân thế Thánh Nguyệt phu nhân (3)

Chương 749: Thân thế Thánh Nguyệt phu nhân (4)

Chương 750: Thân thế Thánh Nguyệt phu nhân (5)

Chương 751: Huynh đệ gặp nhau không quen biết (1)

Chương 752: Huynh đệ gặp nhau không quen biết (2)

Chương 753: Huynh đệ gặp nhau không quen biết (3)

Chương 754: Huynh đệ gặp nhau không quen biết (4)

Chương 755: Huynh đệ gặp nhau không quen biết (5)

Chương 756: Huynh đệ gặp nhau không quen biết (6)

Chương 757: Huynh đệ gặp nhau không quen biết (7)

Chương 758: Huynh đệ gặp nhau không quen biết (8)

Chương 759: Huynh đệ gặp nhau không quen biết (9)

Chương 760: Huynh đệ gặp nhau không quen biết (10)

Chương 761: Huynh đệ gặp nhau không quen biết (11)

762: Đông đảo, gia tộc Thiên Thừa (1)

Chương 763: Đông đảo, gia tộc Thiên Thừa (2)

Chương 764: Đông đảo, gia tộc Thiên Thừa (3)

Chương 765: Đông đảo, gia tộc Thiên Thừa (4)

Chương 766: Đông đảo, gia tộc Thiên Thừa (5)

Chương 767: Đông đảo, gia tộc Thiên Thừa (6)

Chương 768: Đông đảo, gia tộc Thiên Thừa (7)

Chương 769: Đông đảo, gia tộc Thiên Thừa (8)

Chương 770: Đông đảo, gia tộc Thiên Thừa (9)

Chương 771: Thắng lợi (1)

Chương 772: Thắng lợi (2)

Chương 773: Thắng lợi (3)

Chương 774: Thắng lợi (4)

Chương 775: Thắng lợi (5)

Chương 776: Thắng lợi (6)

Chương 777: Thắng lợi (7)

Chương 778: Thắng lợi (8)

Chương 779: Tiểu đội phế vật (1)

Chương 780: Tiểu đội phế vật (2)

Chương 781: Tiểu đội phế vật (3)

Chương 782: Tiểu đội phế vật (4)

Chương 783: Tiểu đội phế vật (5)

Chương 784: Tiểu đội phế vật (6)

Chương 785: Tiểu đội phế vật (7)

Chương 786: Tiểu đội phế vật (8)

Chương 787: Tiểu đội phế vật (9)

Chương 788: Tiểu đội phế vật (10)

Chương 789: Ám dạ chi sâm (1)

Chương 790: Ám dạ chi sâm (2)

Chương 791: Ám dạ chi sâm (3)

Chương 792: Ám dạ chi sâm (4)

Chương 793: Ám dạ chi sâm (5)

Chương 794: Thân thế của Thư Ninh (1)

Chương 795: Thân thế của Thư Ninh (2)

Chương 796: Thân thế của Thư Ninh (3)

Chương 797: Thân thế của Thư Ninh (4)

Chương 798: Ước chiến (1)

Chương 799: Ước chiến (2)

Chương 800: Ước chiến (3)