Đọc Truyện Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi [ Phần 3 ] - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi [ Phần 3 ]

Tác giả: Natsuki1865

Đọc Truyện

Tiếp tục với phần 3 nào~~~~~

Danh sách Chap

Chương 401: Phượng Kinh Thiên biến hóa (1)

Chương 402: Phượng Kinh Thiên biến hóa (2)

Chương 403: Phượng Kinh Thiên biến hóa (3)

Chương 404: Phượng Kinh Thiên biến hóa (4)

Chương 405: Phượng Kinh Thiên biến hóa (5)

Chương 406: Phượng Kinh Thiên biến hóa (6)

Chương 407: Phượng Kinh Thiên biến hóa (7)

Chương 408: Phượng Kinh Thiên biến hóa (8)

Chương 409: Lam Nguyệt đê tiện, vô sỉ (1)

Chương 410: Lam Nguyệt đê tiện, vô sỉ (2)

Chương 411: Lam Nguyệt đê tiện, vô sỉ (3)

Chương 412: Lam Nguyệt đê tiện, vô sỉ (4)

Chương 413: Lam Nguyệt đê tiện, vô sỉ (5)

Chương 414: Lam Nguyệt đê tiện, vô sỉ (6)

Chương 415: Bức hôn (1)

Chương 416: Bức hôn (2)

Chương 417: Bức hôn (3)

Chương 418: Bức hôn (4)

Chương 419: Ai mới là Nguyệt tôn chân chính? (1)

Chương 420: Ai mới là Nguyệt tôn chân chính? (2)

Chương 421: Ai mới là Nguyệt tôn chân chính? (3)

Chương 422: Ai mới là Nguyệt tôn chân chính (4)

Chương 423: Ai mới là Nguyệt tôn chân chính? (5)

Chương 424: Ai mới là Nguyệt tôn chân chính? (6)

Chương 425: Ai mới là Nguyệt tôn chân chính? (7)

Chương 426: Ai mới là Nguyệt tôn chân chính? (8)

Chương 427: Đột phá thiên phú cao cấp (1)

Chương 428: Đột phá thiên phú cao cấp (2)

Chương 429: Đột phá thiên phú cao cấp (3)

Chương 430: Đột phá thiên phú cao cấp (4)

Chương 431: Đột phá thiên phú cao cấp (5)

Chương 432: Đột phá thiên phú cao cấp (6)

Chương 433: Huynh muội gặp lại (1)

Chương 434: Huynh muội gặp lại (2)

Chương 435: Huynh muội gặp lại (3)

Chương 436: Huynh muội gặp lại (4)

Chương 437: Huynh muội gặp lại (5)

Chương 438: Huynh muội gặp lại (6)

Chương 439: Huynh muội gặp lại (7)

Chương 440: Huynh muội gặp lại (8)

Chương 441: Huynh muội gặp lại (9)

Chương 442: Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi (1)

Chương 443: Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi (2)

Chương 444: Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi (3)

Chương 445: Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi (4)

Chương 446: Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi (5)

Chương 447: Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi (6)

Chương 448: Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi (7)

Chương 449: Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi (8)

Chương 450: Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi (9)

Chương 451: Đan dược sư phàm giai trung cấp (1)

Chương 452: Đan dược sư phàm gia trung cấp (2)

Chương 453: Đan dược sư phàm giai trung cấp (3)

Chương 454: Đan dược sư phàm giai trung cấp (4)

Chương 455: Đan dược sư phàm giai trung cấp (5)

Chương 456: Đan dược sư phàm giai trung cấp (6)

Chương 457: Bước đầu xây dựng thế lực (1)

Chương 458: Bước đầu xây dựng thế lực (2)

Chương 459: Bước đầu xây dựng thế lực (3)

Chương 460: Bước đầu xây dựng thế lực (4)

Chương 461: Bước đầu xây dựng thế lực (5)

Chương 462: Bước đầu xây dựng thế lực (6)

Chương 463: Bước đầu xây dựng thế lực (7)

Chương 464: Bước đầu xây dựng thế lực (8)

Chương 465: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh (1)

Chương 466: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh (2)

Chương 467: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh (3)

Chương 468: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh (4)

Chương 469: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh (5)

Chương 470: Âm mưu của Tiêu gia (1)

Chương 471: Âm mưu của Tiêu gia (2)

Chương 472: Âm mưu của Tiêu gia (3)

Chương 473: Âm mưu của Tiêu gia (4)

Chương 474: Âm mưu của Tiêu gia (5)

Chương 475: Âm mưu bại lộ (1)

Chương 476: Âm mưu bại lộ (2)

Chương 477: Âm mưu bại lộ (3)

Chương 478: Âm mưu bại lộ (4)

Chương 479: Âm mưu bại lộ (5)

Chương 480: Âm mưu bại lộ (6)

Chương 481: Âm mưu bại lộ (7)

Chương 482: Âm mưu bại lộ (8)

Chương 483: Âm mưu bại lộ (9)

Chương 484: Âm mưu bại lộ (10)

Chương 485: Uy hiếp (1)

Chương 486: Uy hiếp (2)

Chương 487: Uy hiếp (3)

Chương 488: Uy hiếp (4)

Chương 489: Uy hiếp (5)

Chương 490: Mẫu tử nhận nhau (1)

Chương 491: Mẫu tử nhận nhau (2)

Chương 492: Mẫu tử nhận nhau (3)

Chương 493: Mẫu tử nhận nhau (4)

Chương 494: Mẫu tử nhận nhau (5)

Chương 495: Mẫu tử nhận nhau (6)

Chương 496: Một nhà ba người (1)

Chương 497: Một nhà ba người (2)

Chương 498: Một nhà ba người (3)

Chương 499: Một nhà ba người (4)

Chương 500: Một nhà ba người (5)

Chương 501: Một nhà ba người (6)

Chương 502: Một nhà ba người (7)

Chương 503: Trở về thánh cảnh (1)

Chương 504: Trở về thánh cảnh (2)

Chương 505: Trở về thánh cảnh (3)

Chương 506: Thẳng thắng (1)

Chương 507: Thẳng thắng (2)

Chương 508: Thẳng thắng (3)

Chương 509: Thẳng thắng (4)

Chương 510: Thẳng thắng (5)

Chương 511: Thẳng thắn (6)

Chương 512: Thẳng thắng (7)

Chương 513: Thẳng thắng (8)

Chương 514: Thẳng thắng (9)

Chương 515: Thẳng thắng (10)

Chương 516: Trở lại Trung Châu (1)

Chương 517: Trở lại Trung Châu (2)

Chương 518: Trở lại Trung Châu (3)

Chương 519: Trở lại Trung Châu (4)

Chương 520: Trở lại Trung Châu (5)

Chương 521: Đại hội tiên y (1)

Chương 522: Đại hội tiên y (2)

Chương 523: Đại hội tiên y (3)

Chương 524: Đại hội tiên y (4)

Chương 525: Đại hội tiên y (5)

Chương 526: Cường địch tới cửa (1)

Chương 527: Cường địch tới cửa (2)

Chương 528: Cường địch tới cửa (3)

Chương 529: Cường địch tới cửa (4)

Chương 530: Cường địch tới cửa (5)

Chương 531: Truy tìm bước chân ngươi (1)

Chương 532: Truy tìm bước chân ngươi (2)

Chương 533: Truy tìm bước chân ngươi (3)

Chương 534: Truy tìm bước chân ngươi (4)

Chương 535: Truy tìm bước chân ngươi (5)

Chương 536: Dịch Thiếu Thần ôn nhuận như ngọc (1)

Chương 537: Dịch Thiếu Thần ôn nhuận như ngọc (2)

Chương 538: Dịch Thiếu Thần ôn nhuận như ngọc (3)

Chương 539: Dịch Thiếu Thần ôn nhuận như ngọc (4)

Chương 540: Dịch Thiếu Thần ôn nhuận như ngọc (5)

Chương 541: Dịch Thiếu Thần ôn nhuận như ngọc (6)

Chương 542: Tiểu thụ mỹ thiếu niên Mặc Khê (1)

Chương 543: Tiểu thụ mỹ thiếu niên Mặc Khê (2)

Chương 544: Tiểu thụ mỹ thiếu niên Mặc Khê (

Chương 545: Yến hội phong ba (1)

Chương 546: Yến hội phong ba (2)

Chương 547: Yến hội phong ba (3)

Chương 548: Yến hội phong ba (4)

Chương 549: Âu Dương gia đến xin giúp đỡ (1)

Chương 550: Âu Dương gia đến xin giúp đỡ (2)

Chương 551: Âu Dương gia đến xin giúp đỡ (3)

Chương 552: Âu Dương gia đến xin giúp đỡ (4)

Chương 553: Âu Dương gia đến xin giúp đỡ (5)

Chương 554: Âu Dương gia đến xin giúp đỡ (6)

Chương 555: Quỷ vương Dạ Vô Trần (1)

Chương 556: Quỷ vương Dạ Vô Trần (2)

Chương 557: Quỷ vương Da Vô Trần (3)

Chương 558: Quỷ vương Dạ Vô Trần (4)

Chương 559: Quỷ vương Dạ Vô Trần (5)

Chương 560: Quỷ vương Dạ Vô Trầb (6)

Chương 561: Đông Phương Tuấn vô sỉ (1)

Chương 562: Đông Phương Tuấn vô sỉ (2)

Chương 563: Đông Phương Tuấn vô sỉ (3)

Chương 564: Đông Phương Tuấn vô sỉ (4)

Chương 565: Đông Phương Tuấn vô sỉ (5)

Chương 566: Đông Phương Tuấn vô sỉ (6)

Chương 567: Quỷ vương trở về (1)

Chương 568: Quỷ vương trở về (2)

Chương 569: Quỷ vương trở về (3)

Chương 570: Quỷ vương trở về (4)

Chương 571: Quỷ vương trở về (5)

Chương 572: Quỷ vương trở về (6)

Chương 573: Khế ước sinh tử, đồng sinh cộng tử (1)

Chương 574: Khế ước sinh tử, đồng sinh cộng tử (2)

Chương 575: Khế ước sinh tử, đồng sinh cộng tử (3)

Chương 576: Khế ước sinh tử, đồng sinh cộng tử (4)

Chương 577: Khế ước sinh tử, đồng sinh cộng tử (5)

Chương 578: Dạ Vô Trần ghen (1)

Chương 579: Dạ Vô Trần ghen (2)

Chương 580: Dạ Vô Trần ghen (3)

Chương 581: Dạ Vô Trần ghen (4)

Chương 582: Dạ Vô Trần ghen (5)

Chương 583: Dạ Vô Trần ghen (6)

Chương 584: Sao nàng không lau giúp ta (1)

Chương 585: Sao nàng không lau giúp ta (2)

Chương 586: Sao nàng không lau giúp ta (3)

Chương 587: Sao nàng không lau giúp ta (4)

Chương 588: Sao nàng không lau giúp ta (5)

Chương 589: Tử Nhược cô cô (1)

Chương 590: Tử Nhược cô cô (2)

Chương 591: Tử Nhược cô cô (3)

Chương 592: Tử Nhược cô cô (4)

Chương 593: Tử Nhược cô cô (5)

Chương 594: Xuất phát đến Âu Dương gia (1)

Chương 595: Xuất phát đến Âu Dương gia (2)

Chương 596: Xuất phát đến Âu Dương gia (3)

Chương 597: Xuất phát đến Âu Dương gia (4)

Chương 598: Xuất phát đến Âu Dương gia (5)

Chương 599: Xuất phát đến Âu Dương gia (6)

Chương 600: Xuất phát đến Âu Dương gia (7)