Đọc truyện List Truyện NP.

302,715 2,531Writing

LacYThu

Đọc truyện Nữ Phụ Truyền Kỳ

425,426 26,595Writing

Gray-Smoke