Đọc truyện List Truyện NP.

89,044 1,152Writing

LacYThu

Đọc truyện Nữ Phụ Truyền Kỳ

392,305 24,529Writing

Gray-Smoke