Đọc Truyện Hành Động

Đọc truyện HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ

219,516 9,499Writing

rubymoon3004

Đọc truyện Kim Bài Đả Thủ

1,049,768 62,121Writing

mjjejeh

Đọc truyện Đạo Tình- Chu Ngọc

400,172 10,490Full

nguyachen

Đọc truyện (Diabolik lovers)- Rise

8,694 622Writing

yukino-hanabe

Đọc truyện Isekai Toriwake (とりわけ)

137,720 8,861Writing

Jrrn68

Đọc truyện Cường mãi cường mại

175,819 5,396Writing

co4las