Đọc Truyện theo thể loại
#langman

Mục lục

Chap 201: Cô chờ đợi vô ích rồi (1)

Chap 202: Cô chờ đợi vô ích rồi (2)

Chap 203: Cô chờ đợi vô ích rồi (3)

Chap 204: Cô chờ đợi vô ích rồi (4)

Chap 205: Cô chờ đợi vô ích rồi (5)

Chap 206: Cô chờ đợi vô ích rồi (6)

Chap 207: Cô chờ đợi vô ích rồi (7)

Chap 208: Cô chờ đợi vô ích rồi (8)

Chap 209: Cô chờ đợi vô ích rồi (9)

Chap 210: Cô chờ đợi vô ích rồi (10)

Chap 211: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (1)

Chap 212: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (2)

Chap 213: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (3)

Chap 214: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (4)

Chap 215: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (5)

Chap 216: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (6)

Chap 217: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (7)

Chap 218: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (8)

Chap 219: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (9)

Chap 220: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (10)

Chap 221: Vợ người ta (1)

Chap 222: Vợ người ta (2)

Chap 223: Vợ người ta (3)

Tạm rest

Ăn mừng :)

Chap 224: Vợ người ta (4)

Chap 225: Vợ người ta (5)

Chap 226: Vợ người ta (6)

Chap 227: Vợ người ta (7)

Chap 228: Vợ người ta (8)

Chap 229: Vợ người ta (9)

Chap 230: Vợ người ta (10)

Chap 231: Tìm tôi đánh cô ấy, cô đáng sao? (1)

Chap 232: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (2)

Chap 233: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (3)

Chap 234: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (4)

Chap 235: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (5)

Chap 236: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (6)

Chap 237: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (7)

Chap 238: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (8)

Chap 239: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (9)

Chap 240: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (10)

Chap 241: Phi tử hậu cung tranh sủng (1)

Chap 242: Phi tử hậu cung tranh sủng (2)

Chap 243: Phi tử hậu cung tranh sủng (3)

Chap 244: Phi tử hậu cung tranh sủng (4)

Chap 245: Phi tử hậu cung tranh sủng (5)

Chap 246: Phi tử hậu cung tranh sủng (6)

Chap 247: Phi tử hậu cung tranh sủng (7)

Chap 248: Phi tử hậu cung tranh sủng (8)

Chap 249: Phi tử hậu cung tranh sủng (9)

Chap 250: Phi tử hậu cung tranh sủng (10)

Chap 251: Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ (1)

Chap 252: Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ (2)

Chap 253: Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ (3)

Chap 254: Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ (4)

Chap 255: Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ (5)

Chap 256: Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ (6)

Chap 257: Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ (7)

Chap 258: Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ (8)

Chap 259: Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ (9)

Chap 260: Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ (10)

Chap 261: Không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (1)

Chap 262: Không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (2)

Chap 163: Không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (3)

Chap 164: Không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (4)

Chap 265: Không đẹp nhất, nhưng là duy nhất

Chap 266: Không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (6)

Chap 267: Không đẹp nhất, nhưng là duy nhất

Chap 268: Không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (8)

Chap 269: Không đẹp nhất nhưng là duy nhất (9)

Chap 270: Không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (10)

Chap 271: Tính tình hắn tốt lên là vì cô (1)

Chap 272: Tính tình hắn tốt lên là vì cô (2)

Chap 273: Tính tình hắn tốt lên là vì cô (3)

Chap 274: Tính tình hắn tốt lên là vì cô (4)

Chap 276: Tính tình hắn tốt lên là vì cô (6)

Chap 277: Tính tình hắn tốt lên là vì cô (7)

Chap 278: Tính tình hắn tốt lên là vì cô (8)

Chap 279: Tính tình hắn tốt lên là vì cô (9)

Chap 280: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (10)

Chap 281: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (1)

Chap 282: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (2)

283: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (3)

Chap 284: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (4)

Chap 285: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (5)

Chap 286: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (6)

Chap 287: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (7)

Chap 288: Dùng Trăm Phương Ngàn Kế Thăm Dò (8)

Chap 299: Dùng Trăm Phương Ngàn Kế Thăm Dò (9)

Chap 290: Dùng Trăm Phương Ngàn Kế Thăm Dò (10)

Chap 291: Em Vẫn Luôn Uống Thuốc Này? (1)

Chap 292: Em Vẫn Luôn Uống Thuốc Này? (2)

Chap 293: Em Vẫn Luôn Uống Thuốc Này? (3)

Chap 294: Em Vẫn Luôn Uống Thuốc Này? (4)

Chap 295: Em Vẫn Luôn Uống Thuốc Này? (5)

Chap 296: Em Vẫn Luôn Uống Thuốc Này? (6)

Chap 297: Em Vẫn Luôn Uống Thuốc Này? (7)

Chap 298: Em Vẫn Luôn Uống Thuốc Này? (8)

Chap 299: Em Vẫn Luôn Uống Thuốc Này? (9)

Chap 300: Em Vẫn Luôn Uống Thuốc Này? (10)

Chap 301: Về Sớm (1)

Chap 302: Về Sớm (2)

Chap 303: Về Sớm (3)

Chap 304: Về Sớm (4)

Chap 305: Về Sớm (5)

Chap 306: Về Sớm (6)

Chap 307: Về Sớm (7)

Chap 308: Về Sớm (8)

Chap 309: Về Sớm (9)

Chap 310: Về Sớm (10)

Chap 311: Ai Đúng Ai Sai Có Quan Trọng Không? (1)

Chap 312: Ai Đúng Ai Sai Có Quan Trọng Không? (2)

Chap 313: Ai Đúng Ai Sai Có Quan Trọng Không? (3)

Chap 314: Ai Đúng Ai Sai Có Quan Trọng Không? (4)

chap 315: Ai Đúng Ai Sai Có Quan Trọng Không? (5)

Chap 316: Ai Đúng Ai Sai Có Quan Trọng Không? (6)

Chap 317: Ai Đúng Ai Sai Có Quan Trọng Không? (7)

Chap 318: Ai Đúng Ai Sai Có Quan Trọng Không? (8)

Chap 319: Ai Đúng Ai Sai Có Quan Trọng Không? (9)

Chap 320: Ai Đúng Ai Sai Có Quan Trọng Không? (10)

Chap 321: Tiểu Phiền Toái, Chúng Ta Sinh Em Bé Đi (1)

Chap 322: Tiểu Phiền Toái, Chúng Ta Sinh Em Bé Đi (2)

Chap 323: Tiểu Phiền Toái, Chúng Ta Sinh Em Bé Đi (3)

Chap 324: Tiểu Phiền Toái, Chúng Ta Sinh Em Bé Đi (4)

Chap 325: Tiểu Phiền Toái, Chúng Ta Sinh Em Bé Đi (5)

Chap 326: Tiểu Phiền Toái, Chúng Ta Sinh Em Bé Đi (6)

Chap 327: Tiểu Phiền Toái, Chúng Ta Sinh Em Bé Đi (7)

Chap 328: Tiểu Phiền Toái, Chúng Ta Sinh Em Bé Đi (8)

Chap 329: Tiểu Phiền Toái, Chúng Ta Sinh Em Bé Đi (9)

Chap 330: Tiểu Phiền Toái, Chúng Ta Sinh Em Bé Đi (10)

Chap 331: "Đích"

Chap 332: "Đích" (2)

Chap 333: "Đích" (3)

Chap 334: "Đích" (4)

Chap 335: "Đích"(5)

Chap 336: "Đích" (6)

Chap 337: "Đích" (7)

Chap 338: "Đích" (8)

Chap 339: "Đích" 9

Chap 340: "Đích" (10)

Chap 341: Cố Dư Sinh, Em Là Tần Chỉ Ái. (1)

Chap 342: Cố Dư Sinh, Em Là Tần Chỉ Ái. (2)

Chap 343: Cố Dư Sinh, Em Là Tần Chỉ Ái. (3)

Chp 344: Cố Dư Sinh, Em Là Tần Chỉ Ái. (4)

Chap 345: Cố Dư Sinh, Em Là Tần Chỉ Ái. (5)

Chap 346: Cố Dư Sinh, Em Là Tần Chỉ Ái (6)

Chap 347: Cố Dư Sinh, Em Là Tần Chỉ Ái. (7)

Chap 348: Cố Dư Sinh, Em Là Tần Chỉ Ái. (8)

Chap 349: Cố Dư Sinh, Em Là Tần Chỉ Ái. (9)

Chap 350: Cố Dư Sinh, Em Là Tần Chỉ Ái (10)

Chap 351: Chỉ Nguyện Có Khởi Đầu, Không Kết Thúc (1)

Chap 353: Chỉ Nguyện Có Khởi Đầu, Không Kết Thúc (3)

Chap 354: Chỉ Nguyện Có Khởi Đầu, Không Kết Thúc (4)

Chap 355: Chỉ Nguyện Có Khởi Đầu, Không Kết Thúc (5)

Chap 356: Chỉ Nguyện Có Khởi Đầu, Không Kết Thúc (6)

Chap 357: Chỉ Nguyện Có Khởi Đầu, Không Kết Thúc (7)

Chap 358: Chỉ Nguyện Có Khởi Đầu, Không Kết Thúc (8)

Chap 359: Chỉ Nguyện Có Khởi Đầu, Không Kết Thúc (9)

Chap 360: Chỉ Nguyện Có Khởi Đầu, Không Kết Thúc (10)

Chap 361: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. (1)

Chap 362: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. (2)

Chap 363: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. (3)

Chap 364: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. (4)

Chap 365: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. (5)

Đọc Truyện liên quan

Đọc truyện ( Erza x Jellal; Jerza Ver) Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình.

Đọc truyện [ Park Jimin ||| BTS ] [ H ] Có Con Với Anh Hàng Xóm.

Đọc truyện [CaoH/Edit] Hormone thần bí

Đọc truyện [Hoàn] [Chuyển ver Bobbin/DoubleB] Hảo nhân nan vi (Người tốt khó làm)

Đọc truyện [Hoàn] [Chuyển ver Hoehwan/KJH] Anh chàng tiếp thị BVS ngoài cửa

Đọc truyện ( EDIT ) ( KOOKMIN ) UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT, CƠN SAY THEO CẢ ĐỜI.

Đọc truyện [Quân - Đình] Mười ngày chinh phục

Đọc truyện [Chuyển ver Bobbin/DoubleB] Hiệp định 30 ngày làm gay

Đọc truyện Nhất Ái Hoàng Phi

Đọc truyện Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q8) - Hồ Điệp Lam