Đọc Truyện theo thể loại
#love

Mục lục

Chương 1: Vách ngăn có nam thần (1)

Chương 2: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần

Chương 3: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (3)

Chương 4: Vách ngăn có nam thần

Chương 5: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (5)

Chương 6: Sau tường ngăn có nam thần

Chương 7: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (7)

Chương 8: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (8)

Chương 9: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (9)

Chương 10: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (10)

Chương 11: Tận tình phục vụ cô (1)

Chương 12: Tận tình phục vụ cô (2)

Chương 13: Tận tình phục vụ cô (3)

Chương 14: Tận tình phục vụ cô (4)

Chương 15: Tận tình phục vụ cô (5)

Chương 16: Tận tình phục vụ cô (6)

Chương 17: Tận tình phục vụ cô (7)

Chương 18: Tận tình phục vụ cô (8)

Chương 19: Tận tình phục vụ cô (9)

Chương 20: Tận tình phục vụ cô (10)

Chương 21: Cô Học Được Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (1)

Chương 22: Cô Học Ðược Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (2)

Chương 23: Cô Học Ðược Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (3)

Chương 24: Cô Học Ðược Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (4)

Chương 25: Cô Học Được Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (5)

Chương 26: Cô Học Được Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (6)

Chương 27: Cô Học Được Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (7)

Chương 28: Cô Học Được Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (8)

Chương 29: Cô Học Được Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (9)

Chương 30: Cô Học Được Cách Lạt Mềm Buộc Chặt Rồi Sao? (10)

Chương 31: Kỉ niệm của hắn và cô (1)

Chương 32: Kỉ niệm của hắn và cô (2)

Chương 34: Kỉ niệm của hắn và cô (4)

Chương 35: Kỉ niệm của hắn và cô (5)

Chương 36: Kỉ niệm của hắn và cô (6)

Chương 37: Kỉ niệm của hắn và cô (7)

Chương 38: Kỉ niệm của hắn và cô (8)

Chương 39: Kỉ niệm của hắn và cô (9)

Chương 40: Kỉ niệm của hắn và cô (10)

Chương 41: Bể kế hoạch (1)

Chương 42: Bể kế hoạch (2)

Chương 43: Bể kế hoạch (3)

Chương 44: Bể Kế Hoạch (4)

Chương 45: Bể Kế Hoạch (5)

Chương 46: Bể Kế Hoạch (6)

Chương 47: Bể Kế Hoạch (7)

Chương 48: Bể Kế Hoạch (8)

Chương 49: Bể Kế Hoạch (9)

Chương 50: Bể Kế Hoạch (10)

Chương 51: Có thể rời khỏi bao xa liền rời bấy xa (1)

Chương 52: Có thể rời khỏi bao xa liền rời bấy xa (2)

Chương 53: Có thể rời khỏi bao xa liền rời bấy xa (3)

Chương 54: Có thể rời khỏi bao xa liền rời bấy xa (4)

Chương 55: Có thể rời bao xa liền cút bấy xa (5)

Chương 56: có thể rời khỏi bao xa liền rời bấy xa (6)

Chương 57: có thể rời bao xa liền rời bấy xa (7)

Chương 58: có thể rời bao xa liền rời bấy xa (8)

Chương 59: có thể rời bao xa liền rời bấy xa (9)

Chương 60: có thể rời bao xa liền rời bấy xa(10)

Chương 61: mộng tám năm, tất cả đều là hắn(1)

Chương 62: mộng tám năm, tất cả đều là hắn (2)

Chương 63: Mộng tám năm, tất cả đều là hắn (3)

Chương 64: mộng tám năm, tất cả đều là hắn (4)

Chương 65: mộng tám năm, tất cả đều là hắn (5)

Chương 66: mộng tám năm, tất cả đều là hắn(6)

Chương 67: mộng tám năm, tất cả đều là hắn (7)

Chương 68: mộng tám năm, tất cả đều là hắn(8)

Chương 69: mộng tám năm, tất cả đều là hắn(9)

Chương 70: mộng tám năm, tất cả đều là hắn(10)

Chương 71: Tình thâm nhưng duyên đã hết (1)

Chương 72: Tình thâm nhưng duyên đã hết (2)

Chương 73: Tình thâm nhưng duyên đã hết (3)

Chương 74: Tình thâm nhưng duyên đã hết (4)

Chương 75: Tình thâm nhưng duyên đã hết (5)

Chương 76: Tình thâm nhưng duyên đã hết (6)

Chương 77: Tình thâm nhưng duyên đã hết (7)

Chương 78: Tình thâm nhưng duyên đã hết (8)

Chương 79: Tình thâm nhưng duyên đã hết (9)

Chương 80: Tình thâm nhưng duyên đã hết (10)

Chương 81: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (1)

Chương 82: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (2)

Chương 83: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (3)

Chương 84: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (4)

Chương 85: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (5)

Chương 86: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (6)

Chương 87: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (7)

Chương 88: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (8)

Chương 89: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (9)

Chương 90: Chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận (10)

Chương 91: Một lời từ chối không thích hợp (1)

Chương 92: Một lời từ chối không thích hợp (2)

Chương 93: Một lời từ chối không thích hợp (3)

Chương 94: Một lời từ chối không thích hợp (4)

Chương 95: Một lời từ chối không thích hợp (5)

Chương 96: Một lời từ chối không thích hợp (6)

Chương 97: Một lời từ chối không thích hợp (7)

Chương 98: Một lời từ chối không thích hợp (8)

Chương 99: Một lời từ chối không thích hợp (9)

Chương 100: Một lời từ chối không thích hợp (10)

Chương 101: Mắt cô to như mắt của mẹ hắn vậy (1)

Chương 102: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (2)

Chương 103: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (3)

Chương 104: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (4)

Chương 105: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (5)

Chương 106: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (6)

Chương 107: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (7)

Chương 108: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (8)

Chương 109: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (9)

Chương 110: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (10)

Chương 111: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (1)

Chương 112: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (2)

Chương 113: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (3)

Chương 114: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (4)

Chương 115: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (5)

Chương 116: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (6)

Chương 117: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (7)

Chương 118: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (8)

Chương 119: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (9)

Chương 120: Lãng quên chính là điều vô tình nhất (10)

Chương 121: Tôi không đánh phụ nữ (1)

Chương 122: Tôi không đánh phụ nữ (2)

Chương 123: Tôi không đánh phụ nữ (3)

Chương 124: Tôi không đánh phụ nữ (4)

Chương 125: Tôi không đánh phụ nữ (5)

Chương 126: Tôi không đánh phụ nữ (6)

Chương 127: Tôi không đánh phụ nữ (7)

Chương 128: Tôi không đánh phụ nữ (8)

Chương 129: Tôi không đánh phụ nữ (9)

Chương 130: Tôi không đánh phụ nữ (10)

Chương 131: Mật Thư (1)

Chương 132: Mật Thư (2)

Chương 133: Mật Thư (3)

Chương 134: Mật Thư (4)

Chương 135: Mật Thư (5)

Chương 136: Mật Thư (6)

Chương 137: Mật Thư (7)

Chương 138: Mật Thư (8)

Chương 139: Mật Thư (9)

Chương 140: Mật Thư (10)

Chương 141: Trời sinh đã có tài lãnh binh (1)

Chương 142: Trời sinh đã có tài lãnh binh (2)

Chương 143: Trời sinh đã có tài lãnh binh (3)

Chương 144: Trời sinh đã có tài lãnh binh (4)

Chương 145: Trời sinh đã có tài lãnh binh (5)

Chương 146: Trời sinh đã có tài lãnh binh (6)

Chương 147: Trời sinh đã có tài lãnh binh (7)

Chương 148: Trời sinh đã có tài lãnh binh (8)

Chương 149: Trời sinh đã có tài lãnh binh (9)

Chương 150: Trời sinh đã có tài lãnh binh (10)

Chương 151: Một người rất quan trọng (1)

Chương 152: Một người rất quan trọng (2)

Chương 153: Một người rất quan trọng (3)

Chương 154: Một người rất quan trọng (4)

Chương 155: Một người rất quan trọng (5)

Chương 156: Một người rất quan trọng (6)

Chương 157: Một người rất quan trọng (7)

Chương 158: Một người rất quan trọng (8)

Chương 159: Một người rất quan trọng (9)

Chương 160: Một người rất quan trọng (10)

Chương 161: Đọc lại nguyên văn một lần (1)

Chương 162: Đọc lại nguyên văn một lần (2)

Chương 163: Đọc lại nguyên văn một lần (3)

Chương 164: Đọc lại nguyên văn một lần (4)

Chương 165: Đọc lại nguyên văn một lần (5)

Chương 166: Đọc lại nguyên văn một lần (6)

Chương 167: Đọc lại nguyên văn một lần (7)

Chương 168: Đọc lại nguyên văn một lần (8)

Chương 169: Đọc lại nguyên văn một lần (9)

Chương 170: Đọc lại nguyên văn một lần (10)

Chương 171: Ngươi thử động đến cô ấy xem (1)

Chương 172: Ngươi thử động đến cô ấy xem (2)

Chương 173: Ngươi thử động đến cô ấy xem (3)

Chương 174: Ngươi thử động đến cô ấy xem (4)

Chương 175: Ngươi thử động đến cô ấy xem (5)

Chương 176: Ngươi thử động đến cô ấy xem (6)

Chương 177: Ngươi thử động đến cô ấy xem (7)

Chương 178: Ngươi thử động đến cô ấy xem (8)

Chương 179: Ngươi thử động đến cô ấy xem (9)

Chương 180: Ngươi thử động đến cô ấy xem (10)

Chương 181: Hôm đó, cảm ơn anh (1)

Chương 182: Hôm đó, cảm ơn anh (2)

Chương 183: Hôm đó, cảm ơn anh (3)

Chương 184: Hôm đó, cảm ơn anh (4)

Chương 185: Hôm đó, cảm ơn anh (5)

Chương 186: Hôm đó, cảm ơn anh (6)

Chương 187: Hôm đó, cảm ơn anh (7)

Chương 188: Hôm đó, cảm ơn anh (8)

Chương 189: Hôm đó, cảm ơn anh (9)

Chương 190: Hôm đó, cảm ơn anh (10)

Chương 191: Đôi mắt có chút giống (1)

Chương 192: Đôi mắt có chút giống (2)

Chương 193: Đôi mắt có chút giống (3)

Chương 194: Đôi mắt có chút giống (4)

Chương 195: Đôi mắt có chút giống (5)

Chương 196: Đôi mắt có chút giống (6)

Chương 197: Đôi mắt có chút giống (7)

Chương 198: Đôi mắt có chút giống (8)

Chương 199: Đôi mắt có chút giống (9)

Chương 200: Đôi mắt có chút giống (10)

Đọc Truyện liên quan

Đọc truyện ( EDIT ) ( KOOKMIN ) UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT, CƠN SAY THEO CẢ ĐỜI.

Đọc truyện [ Park Jimin ||| BTS ] [ H ] Có Con Với Anh Hàng Xóm.

Đọc truyện Nhất Ái Hoàng Phi

Đọc truyện ( Erza x Jellal; Jerza Ver) Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình.

Đọc truyện [Chuyển ver Bobbin/DoubleB] Hiệp định 30 ngày làm gay

Đọc truyện [Hoàn] [Chuyển ver Bobbin/DoubleB] Hảo nhân nan vi (Người tốt khó làm)

Đọc truyện Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q8) - Hồ Điệp Lam

Đọc truyện [Hoàn] [Chuyển ver Hoehwan/KJH] Anh chàng tiếp thị BVS ngoài cửa

Đọc truyện [CaoH/Edit] Hormone thần bí

Đọc truyện [Quân - Đình] Mười ngày chinh phục