Đọc Truyện Những năm tháng ấy - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Những năm tháng ấy

Tác giả: LeCatte_DBH

Đọc Truyện

Có người từng nói:

"Chúng ta mất năm năm để hy vọng vào cấp hai, bốn năm để hy vọng vào cấp ba, ba năm để hy vọng vào đại học, thêm bốn năm để tốt nghiệp, và mất cả đời để nhớ về thời niên thiếu."

Loading...