Đọc Truyện Một Lần Nữa [ Vkook , HopeMin , ChanBaek ] [ Chuyển Ver ] - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Một Lần Nữa [ Vkook , HopeMin , ChanBaek ] [ Chuyển Ver ]

Tác giả: YinMyy12

Đọc Truyện

Tác giả : miu_s2_booV

Chuyển Ver : GiGii

Vì yêu .... vượt qua thử thách .... trái cả ý trời ...

Fic chuyển ver chưa được sự đồng ý của tác giả , vui lòng không mang ra khỏi wattpad * cuối đầu *

Danh sách Chap

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98 - Hoàn

Đôi Lời Về Truyện + Phiên Ngoại

Phiên Ngoại Về Những Đứa Trẻ 1 : Park ChanHyun Và Jung JiSeok

Phiên Ngoại Về Những Đứa Trẻ 2 : Jeon MarkBam và Park MinMin

Phiên Ngoại Về Những Đứa Trẻ 3 : Kim TaeKook Và Yudai Nakajima

Phiên Ngoại Về Những Đứa Trẻ 4 : Kim SuLay Và Park YeolHyun

Phiên Ngoại Về Những Đứa Trẻ 5 : Jung MinSeok Và Kim SuYi

Phiên Ngoại Về Những Đứa Trẻ 6 : Park ChanBaek Và Kim TaeJung

Phiên Ngoại 7 : Jung HoSeok Và Kim JiMin

Phiên Ngoại 8 : Kim TaeHyung Và Jeon JungKook

Phiên Ngoại 9 : Park ChanYeol Và Byun BaekHyun ( Phần 1 )

Phiên Ngoại 10 : Park ChanYeol Và Byun BaekHyun ( Phần 2 )

Phiên Ngoại 12: Park ChanYeol Và Byun BaekHyun ( Phần 4 )

Phiên Ngoại 13: Park ChanYeol Và Byun BaekHyun ( Phần 5 )

Phiên Ngoại 11: Park ChanYeol Và Byun BaekHyun ( Phần 3 )