Moments 5

Tùy Chỉnh

Thính từ Summer Package
Jeon Jeon đi tới, đem cốc của anh Jimin bỏ xuống rồi nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh sau đó hai anh em cùng cười.
Uhu, hai người thì vui rồi nhưng con dân shipper thì đang chết lên chết xuống đây