Moments 28

Tùy ChỉnhVẫn là vị kem ấy, vẫn là hai người ấy, vẫn là trên đất Mỹ ấy, mỗi tội cái vóc của hai người thay đổi quá rồi. Một người càng ngày càng cơ bắp, một người sao càng ngày càng gầy