#7

Tùy Chỉnh

Me: Jimin opppaa bạn gáiiiii
Parkmochi: Câm ngay con kia!
Parkmochi: Đáng ra anh đéo nên nói với mày.
Jeonjungkook: Wat???? hot????
Parkmochi: Lại còn được cả mày nữa...
Me: Jiminnnnn opppaaa bạn gái!!!!!
Jeonjungkook: Ai ai ai??????? Chụy gái xinh đẹp nào đã dính thính????
Parkmochi: Tại sao ngày ấy tao lại đi bắt cặp cho hai đứa mày?

Me: Con boạn em đó!!!!!!
Me: #thương_gái
Jeonjungkook: #thương_gái
Parkmochi: Đuỵt