#45

Tùy Chỉnh

Là kiểu lúc nào cũng trêu bạn là béo, xấu, lùn, v.v...  Nhưng hễ mỗi khi có ai trêu bạn như thế thì sẽ nổi khùng lên.


"Cưng vừa nói gì bạn gái anh cơ?! "