#31

Tùy Chỉnh

Bạn đã gửi một ảnh đến Jeonjungkook


"Đây không phải bạn trai của em..."
Me: ổng không đẹp trai như vậy!!!!
Jeonjungkook: đây khen hay đá xoáy nhau....
Bạn đã gửi một ảnh đến Jeonjungkook


"Bạn trai em thằng này ..."