Đọc Truyện theo thể loại
Jeonjungkook: phải bạn yyy xinh đẹp không????
Me: ừm...
Me: việc không?
Jeonjungkook: mình bị bạn xxx xinh đẹp đá rồi
Jeonjungkook: bạn yyy xinh đẹp hãy đắp cho mình đi!!!
"Jeonjungkook" đã thay đổi name-contact của 012345678910 thành "bạn yyy xinh đẹp"
Jeonjungkook: nói chuyện với mình chút đi!!!
Me: ...
"Bạn yyy xinh đẹp" đã kết thúc cuộc trò chuyện

«  #27 Jeon JungKook đã crush bạn như thế nào?? // 1

#27 // 3 »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm