#17

Tùy Chỉnh

Jeonjungkook: béo! Pass wifi ??????
Me: anh đã đang ngồi ngay cạnh tôi đấy...
Jeonjungkook: Béoooooo~~~ passzzzz wiffiiiiiii~~~~
Me: emyeuanhjungkook
Me: được chưa bố!!???
Jeonjungkook: pass wifi thế thật á!!???
Jeonjungkook: hóa ra béo yêu anh nhèo như thế!!!!
Jeonjungkook: thương desooooo

Jeonjungkook: ....
Jeonjungkook: sao méo vào được?
Me: ô, nghĩ tôi nói thật vậy cha nội????
Me: tin người vcllll
Jeonjungkook: Đuỵt...