. ❤.

Tùy ChỉnhVâng đai trắng 😂
Không cần sài hàng hiệu.  Chỉ cần sài hàng lạ


Còn nhỏ lắm 😂

Tươi xanh