98

Tùy Chỉnh


" t/b ssi, mời
em về đồn
cảnh sát cùng
anh "
" em bị bắt
ư? tại sao? "
" không, em đánh
rơi đồ và
chúng ta cần
xác nhận vài

điều "
" em đánh rơi
cái gì? sao
em không biết? "
" em đánh rơi
trái tim anh
giữa đường "