59

Tùy Chỉnh


" hc hành chăm
ch đi ri
khi nào đủ
18 tui anh
qua nhà rước "
" còn lâu mi
g cho anh
nhé
đấy mà
mơ "