Đơn 33 ( Shiro_Ari )

Tùy Chỉnh

Devil_NikMik tìm đc ngần này thôi bn thông cảm
Trăng máu, Mặt Trăng, Nhật Thực, Nguyệt Thực, Mặt Trời ( cái này mị tính chung nha )

Mị thành thật xin lỗi thành thật xin lỗi lị nha, mong lị tha thứ