Gấp gấp :<

Tùy Chỉnh

Twt cũ của Tun bị mất rồi :<
Ai lên fl Twt của Tun đi để Tyn vote cho mấy anh :<


Ff đi ai chưa đủ Tun fl lại cho :<