Đọc truyện Linh La Giới full

246,717 1,488Full

Linh La Giới 23

Đọc truyện Thần Tọa full

528,938 2,185Full

Thần Tọa 16

Đọc truyện Hoàng Tộc full

55,691 318Full

Hoàng Tộc 8

Đọc truyện Sủng Mị full

365,985 2,064Full

Sủng Mị 30

Đọc truyện Sát Vương full

36,499 174Full

Sát Vương 6