Đọc truyện Tae About me!

787 97Writing

65

Đọc truyện Imagine Park Jimin

916 92Writing

Jimin 18

Đọc truyện Imagine Kim Taehyung (V)

35,017 2,340Writing

Taehyung 104

Đọc truyện Nợ [Kim Taehyung]

94 23Writing

Part 2

Đọc truyện AIRPLANE | STORY

33 9Writing

Take 03

Đọc truyện Imagine Min Yoongi (Suga)

45,554 2,996Writing

Yoongi 100

Đọc truyện BTS TEXT

36 13Writing

Yoongi 1

Đọc truyện Imagine Jeon Jungkook

823 47Writing

Jungkook 16

Đọc truyện Instagram [BTS]

123 21Writing

NamJoon 2

Đọc truyện Imagine Kim SeokJin

199 19Writing

Jin 5