1.

Tùy Chỉnh

Chẳng hiểu vì sao em và anh cứ như ngày càng cách xa hơn. E cảm thấy mình chẳng hiểu một chút gì về nhau!