Đọc Truyện | 421 | The tape - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện | 421 | The tape

Tác giả: mindyalsel

Đọc Truyện

Trần Đình Trọng tìm thấy một cuộn băng cũ trên căn gác xép nhỏ của một ngôi nhà đã lâu cậu không bước vào.